Liz Ashburn

Iraq Suite

Carrying Water 2007 watercolour and gouache

 Women carry water home near Basra, in Southern Iraq.

 

 

 

© Copyright Liz Ashburn